The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20161019182710/http://www.archanwell.org/
 Home

Slideshow image
เด็กชายวิษณุ ไม่มีนามสกุล : คนไร้รัฐแห่งสมุทรปราการ
    น้องวิษณุเป็นหลานของป้าสันที ซึ่งเป็นมอญไร้รัฐแห่งจังหวัดทะวายประเทศพม่า ป้าสันทีไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐพม่า แม้เกิดในประเทศพม่า เมื่อพม่าไม่สงบ ด้วยเหตุที่มีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อย ป้าสันทีก็ทำแบบคนมอญในทะวายทำ ก็คือ เดินมาประเทศไทย มาถึงประเทศไทยตั้งแต่ก่อน พ.ศ.๒๕๑๒ ถ้าป้าจะอยู่ตามแนวชายแดน ป้าก็คงได้ถือบัตรสีชมพูของกรมการปกครอง และในวันนี้ ก็คงได้ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อันหมายความว่า เป็นคนต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย แต่เมื่อป้าสันทีไม่ทำเหมือนคนมอญคนอื่น ป้าเลือกที่จะพาครอบครัวเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ที่สมุทรปราการ ครอบครัวของป้าจึงยังไร้เอกสารที่ออกโดยรัฐ วิษณุซึ่งเป็นหลานชายน้อย จึงได้รับผลพวงจากป้าที่มีอยู่ นั่นก็คือ ความเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองโดยรัฐ ในวันนี้ รัฐบาลไทยได้สำรวจปัญหาของเด็กในโรงเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ฟังว่า น้องวิษณุได้รับการสำรวจแล้ว เราจะใช้กรณีวิษณุเป็น ตัวนำเรื่อง ที่จะทำให้สังคมไทยเข้าใจปัญหาของบุญมีผู้เป็นมารดา และสันทีผู้เป็นยาย

write...by...อ.แหวว
more>>
  


 

 

• เก็บงานเขียนทั้งหมดของ อ.แหวว
• รูปที่ อ.แหวว เก็บไว้ใน FB
• Video ที่อ.แหววเก็บใน FB
• Music Video ที่ อ.แหววเก็บไว้ใน OKNation
• บันทึกหลายเรื่องใน FB
• เขียนอนุทินชีวิตและวิธีวิทยาที่กำลังค้นคว้าใน http://archanwell.spaces.live.com
• เขียนเรื่องชีวิตและความคิดของอาจารย์แหววใน gotoknow
• โต๊ะประชุมเพื่อศึกษาสิทธิคนชายขอบภายใต้ ICCPR
• กฎหมายเพื่อมวลมนุษยชาติ
• สืบสานความรักต่อมวลมนุษยชาติ
• อ.แหววขอแนะนำหนังสือ ๓ เล่ม
• ตัวอย่างจดหมายเพื่อคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ
• กฎหมายธุรกิจเพื่อสังคม..มีจริงหรือ ???
• การจัดการตลาดการค้าให้เสรีและเป็นธรรมโดยกฎหมายในความคิด อ.แหวว
• แอลจีไทย : นิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีองค์ประกอบต่างด้าวเข้มข้น
• ขอช่วยสร้าง "สะพาน" ข้ามหุบเหวแห่งวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
• ARCHANWELL#PVIL
• ARCHANWELL#ICCPR
• ARCHANWELL#Human Rights
• Archanwell#Health4stateless
• RDM-meeting-room-on-people-management
• Showroom-for-thesis-in-archanwell-supervision
• คนต่างด้าวในประเทศไทย
• เรื่องแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและมิติสุขภาพกับนโยบายและการจัดการของรัฐไทย (งานวิจัยเพื่อฟ้ามิตร)
• รวมพลคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ
• การปรากฏตัวของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในไทย (งานวิจัยเพื่อธรรมศาสตร์)
• ความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย (งานวิจัยเพื่อ มสช.และ สสส.)
• เรื่องราวของคนไร้สัญชาติที่แม่อาย (ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน)
• สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว (งานวิจัยเพื่อ สสส.)
• เรื่องของเด็กและสื่อ (งานวิจัยเพื่อ มสช. และ สสส.)
• เกมคอมพิวเตอร์และสังคมไทย
• ห้องสมุดโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย
• งาน อาจารย์สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
• งาน รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาจวนิชกุล
• งาน ศาสตราจารย์ คนึง ฦาไชย
• งานอาจารย์ลักคณา พบร่มเย็น
• ปรัชญากฎหมายระหว่างประเทศ
• ห้องสมุดกฎหมายสัญชาติ• มวลชนทางวิชาการของอาจารย์แหวว
• ICCPR Reporters 2009 - 2011
• SWIT
• Maeai Legal Clinic
• BKK Legal Clinic
• วีนัส สีสุข
• ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
• คัมภีร์ แก้วเจริญ
• ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง
• เอกชัย ปิ่นแก้ว
• วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล
• จันทราภา นนทวาสี
• อิทธิพล ปรีติประสงค์
• ภาสกร จำลองราช
• ชวิดา วาทินชัย
• ลักคณา พบร่มเย็น
• วีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์
• พรรณี อมรวิพุธพนิช
• ภาพห้องเรียนของอาจารย์แหวว
• โครงการวิชาการเพื่อสังคมไทยที่อาจารย์แหววมีส่วนเกี่ยวข้อง
• โครงการวิจัยและพัฒนาสังคมไทยที่น่าสนใจ
• รวมโครงการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาความไร้รัฐและไร้สัญชาติของมนุษย์ในสังคมไทย
• ความเคลื่อนไหวของอาจารย์แหววและมวลมิตรเพื่อผลักดันการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการขจัดปัญหาคนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติ
• รวมงานเขียนของอาจารย์แหววเกี่ยวกับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทย
• Home Page ที่น่าสนใจสำหรับชาวห้องสมุด รวบรวม โดย Pantip.com
• สื่อที่ให้อาหารสมองแก่อาจารย์แหวว
• องค์กรที่ช่วยอาจารย์แหววทำงานเพื่อขจัดปัญหาความไร้รัฐความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย
• มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ
• เครือข่ายการทำงานเพื่อคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ
• รวมกฎหมายและเอกสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ภาษาอังกฤษ)
• รวมกฎหมายและเอกสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ภาษาไทย)
• รวมกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทย
• กฎหมายของนานาประเทศ
• Collection of Treaties
• ลงทุนในไบนารี่ออปชั่น
• สมุดโทรศัพท์

เริ่มนับ 11 ก.ค.50
สถิติเว็บไซต์
Design by บ้านนอก.คอม

 

บทความพิเศษ

การปรับใช้กฎหมายขัดกันไทย : สัญชาติของบุคคลธรรมดามีบทบาทอย่างไร ?
เพื่อเป็นอาจาริยบูชาแด่ รศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ ซึ่งเกษียณอายุราชการเพราะมีอายุครบ ๖๐ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้ ผู้เขียนจึงเสนอที่จะทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขัดกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการกำหนดสัญชาติของบุคคลธรรมดา ดังที่เราทราบว่า ในประเทศที่ยอมรับระบบกฎหมายขัดกันแบบ Civil Law ข้อเท็จจริงอันเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงระหว่างรัฐและบุคคล ก็คือ สัญชาติของบุคคลหรือบุคคลหลัก อันทำให้ “กฎหมายสัญชาติ” หรือ “กฎหมายของรัฐเจ้าสัญชาติ” ทำหน้าที่เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับต่อนิติสัมพันธ์ และในยุคที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีปัญหาการกำหนดสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย ประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิในสัญชาติจึงยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันบ่อยครั้งทั้งในและนอกศาล เพื่อให้บทความนี้มีความคมชัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้เขียนจึงเลือกที่จะเขียนถึงการกำหนดสัญชาติของบุคคลธรรมดาในกระบวนการใช้กฎหมายขัดกันต่อนิติสัมพันธ์ โดยยังไม่ศึกษาถึงกรณีของการกำหนดสัญชาติของนิติบุคคล ซึ่งอาจจะหาโอกาสที่จะกล่าวถึงในโอกาสข้างหน้า

สิทธิในเอกสารตามกฎหมายไทยเพื่อการเดินทางข้ามชาติ : คุณทักษิณ ชินวัตรยังมีสิทธินี้หรือไม่ ?
ดังนั้น การพิสูจน์สิทธิในสัญชาติไทยจะนำไปสู่ข้อสรุปอย่างไรก็ตาม สัมพันธภาพระหว่างรัฐไทยและคุณทักษิณก็จะยังคงอยู่ เพียงแต่จะอยู่ในสถานะคนสัญชาติไทยตามกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวของประเทศไทยตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวเท่านั้น และด้วยสัมพันธภาพที่มีอยู่ด้วยจุดเกาะเกี่ยวที่ยังคงอยู่ตลอดไป รัฐไทยก็อาจออกเอกสารเพื่อการเดินทางข้ามชาติให้แก่คุณทักษิณได้อยู่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นร้อนต่างๆ ก็จะตามมาจากการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาดำเนินการ อาจจะส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อทั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณเอง แต่สำหรับภาควิชาการ เรื่องนี้จะเป็นโอกาสทางวิชาการที่นักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลจะได้ทบทวนและแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการจัดการประชากร 

ข้อวิเคราะห์ความโชคร้ายซ้ำซ้อนที่เกิดกับกลุ่มคนที่มีทางเลือกในชีวิตค่อนข้างน้อย
ในประการที่สาม คนจนนั้นมีหลายประเภท อาจจะจนความรักเพราะลุ่มหลงในตัณหาราคะมากเกินไป อาจจะจนสติเพราะมีโทสะมากเกินไป อาจจะหลงตัวเองจนหลุดจากความจริงเพราะมีโมหะมากเกินไป หรืออาจจะจนทรัพย์สินเพราะมีโลภะมากเกินไป การแก้ปัญหาความจน ก็คือ การคิดแบบพอเพียงหรือเพียงพอให้ได้ สมดุลหรือทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาเป็นทางสู่ความพอเพียง ความร่ำรวยทางปัญญาย่อมเกิดขึ้นได้ หากเรามีความพอเพียงในความรัก ความคิด ความเชื่อ และความมี เมื่อเกิดความจนในเรื่องใด ก็ต้องแก้ไขที่สาเหตุ เมื่อมีเงินน้อย ก็ต้องหาเงินให้มาก จะหาเงินมากได้ ก็ต้องมีความรู้ เมื่อไม่มีความรู้ ก็ต้องหาความรู้ เมื่อมีความรู้ ก็จะมีงานทำ มีเงิน แต่ก็อาจจนความรักหรือความคิดหรือความเชื่อ มีเงินน้อย ก็อย่าไปคิดที่จะแบกใครมาเป็นภาระ เมื่อเป็นเด็กจึงต้องเรียนและทำงาน เมื่อมีทรัพย์สินพอเลี้ยง ก็ค่อยมีลูก
ตลาดไบนารี่ออปชั่นคืออะไร

ตอบคุณนาทีเรื่องการจัดการสิทธิของนักศึกษารามคำแหงซึ่งเป็นชนเผ่าไร้สัญชาติ
ตอนนี้หนูยังไม่ได้สัญชาติไทยค่ะ กำลังถือบัตรชาวเขาพื้นที่สูงสีชมพูที่ขึ้นด้วยเลข 6 ค่ะตอนนี้หนูกำลังเรียนมหาลัยรามคำแหงค่ะ หนูอยากทราบว่าถ้าหนูจบแล้วหนูจะได้วุฒิบัตรมัยค่ะ แล้วกรณีที่เราเป็นนักศึกษาพอจะมีวิธีในการที่จะได้ขอสัญชาติไทยมัยคะ ครอบครัวหนูเป็นชนเผ่าค่ะได้อพยพเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ 2536 ค่ะ พอจะมีคำแนะนำมัยค่ะ เพราะตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะเกี่ยวกับการเรียนกู้ยืมเงินเรียนก็ไม่ได้ค่ะและถูกคนอื่นดูถูกด้วยค่ะลำบากในการเดินทางด้วยค่ะหนูต้องกลับไปต่อหนังสือออกนอกเขตทุกปีเลยค่ะ หนูขอคำแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

รวมงานเขียนของอาจารย์แหววเกี่ยวกับสิทธิในสัญชาติโดยหลักดินแดนโดยผลของมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทย ซึ่งมุ่งที่จะคืนสิทธิในสัญชาติไทยให้แก่คนที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ และบุตร ซึ่งตกอยู่ในผลกระทบของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ป.ว.๓๓๗ ซึ่งผลกระทบนี้อาจจะเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ อันทำให้พวกเขาตกเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย

ปรัชญาเกี่ยวกับใบขับขี่ : หน้าที่หรือสิทธิกันแน่ ? กรมการขนส่งทางบกควรคิดอย่างไร ?
ในไม่ช้านี้ ประเทศไทยจะเผชิญกับคนต่างด้าวมากกว่านี้ เมื่อกฎบัตรอาเซียนนำไปสู่การปรากฏตัวอย่างเต็มรูปของประชาคมอาเซียน หากเรายังไม่มีแนวคิดในการจัดการคนต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาก็จะมากกว่านี้ ท้องถนนของประเทศไทยจะเต็มไปด้วยคนขับรถที่มีใบขับขี่  หรือคนขับรถที่ไม่มีใบขับขี่ และใบขับขี่ที่คนขับรถถืออยู่นั้นจะเป็นใบขับขี่ที่ผ่านการพิสูจน์ความสามารถในการขับขี่อย่างดีแล้ว หรือเป็นใบขับขี่ที่คนถือไม่เคยผ่านการสอบคุณสมบัติใดๆ เลย แล้วท้องถนนของประเทศไทยจะเต็มไปด้วยความปลอดภัยหรือความไม่ปลอดภัยกันแน่ อยากชวนคุยเรื่องปรัชญาเกี่ยวกับใบขับขี่ค่ะ มนุษย์มีหน้าที่หรือสิทธิในการทำใบขับขี่กันแน่คะ ?

คำนิยมหนังสือเรื่องสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยผลของมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ : การขจัดปัญหาความไร้สัญชาติและเสมือนไร้สัญชาติของมนุษย์ที่เกิดบนแผ่นดินไทย
งานเขียนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความนิยมต่อหนังสือเกี่ยวกับมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่ง SWIT ส่งมาให้พิจารณา ก็คงเป็นประเพณีปฏิบัติของการทำหนังสือที่จะมีการให้ใครสักคนหนึ่งเขียนคำนิยม ซึ่งผู้เขียนคำนิยมก็จะทำหน้าที่ของผู้อ่านคนแรกและมีความเห็นต่อหนังสือที่ผู้อ่านจะเปิดอ่านต่อไป เหมือนว่า ผู้เขียนคำนิยมจะเป็นผู้วิจารณ์หนังสือ ซึ่งก็ใช่ แต่เป็นมากกว่า เพราะผู้เขียนคำนิยมควรจะทราบความเป็นมาเป็นไปของหนังสือพอที่จะอธิบายถึงทั้งที่ข้อเด่นและข้อด้อยของหนังสือได้ 

การสอบคุณสมบัติ (Qualify or Qualifying Examination or QE) : ต้องทำอย่างไร ?
สำหรับ อ.แหวว  การสอบคุณสมบัติ  (Qualify or Qualifying Examination or QE)  ก็คือการสอบวัดคุณภาพของนักศึกษาปริญญาเอก โดยผลก็คือ หากนักศึกษามีความรู้ที่เหมาะสมกับการทำวิทยานิพนธ์ ก็จะอนุญาตให้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  (Proposal Examination)  ต่อไป ในส่วนเป้าหมายของการสอบทั้ง ๒ ประการนี้ แต่ละสถาบันการศึกษามักตรงกัน ไม่ค่อยแตกต่างกัน แต่ในส่วนของวิธีการสอบ รูปแบบ คะแนน แต่ละสถาบันจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป
เมื่อติงนักศึกษาว่า ทำไมให้ความสำคัญกับการเตรียมเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาก็ตอบว่า เพราะเจ้าหน้าที่ธุรการให้แนบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไปในการยื่นสอบคุณสมบัติ ดังนั้น นักศึกษาก็เลยต้องพยายามทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้เสร็จก่อน ซึ่งก็จะแปลก เพราะถ้าคณะกรรมการสอบยังไม่ลงตัวกันกับผู้เสนอทำวิทยานิพนธ์ในเรื่ององค์ความรู้พื้นฐานในการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แล้วเค้าโครงจะมาออกมาได้อย่างไร ประดุจการสร้างบ้าน หากแนวคิดในการสร้างบ้านยังไม่ลงตัว พิมพ์เขียวในการสร้างบ้านจะออกมาได้อย่างไร 
โบรกเกอร์ไบนารี่ออปชั่นคืออะไร


เสวนาวิชาการ

เสวนาเรื่องปัญหาการให้สถานะบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายแก่อาจารย์อายุ นามเทพ
อาจารย์อายุประสบความไร้รัฐเนื่องจากเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศพม่าจากบิดามารดาซึ่งเป็นคนเชื้อชาติกะเหรี่ยงที่เกิดในประเทศพม่า ครอบครัวของอาจารย์อายุอพยพหนีภัยความตายจากพม่าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ราว พ.ศ.๒๕๐๒  อาจารย์อายุจึงไม่ได้รับการยอมรับในทะเบียนราษฎรของรัฐพม่าในสถานะของคนสัญชาติพม่า บุคคลทั้งสองจึงตกเป็นคนไร้สัญชาติในประเทศพม่า และอาจารย์อายุก็ไม่เคยได้รับการลงรายการสถานะในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยในสถานะของคนสัญชาติพม่า อาจารย์อายุจึงตกเป็นคนไร้สัญชาติในประเทศไทย เช่นกัน ดังนั้น ในที่สุด จึงสรุปได้ว่า อาจารย์อายุจึงไม่มีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐใดเลย จึงมีสถานะเป็นคนไร้รัฐในประชาคมโลก  อาจารย์ทำประโยชน์ให้แก่วงวิชาการดุริยศิลป์ไทยมานานเกือบสามสิบปี เราจะปล่อยให้อาจารย์เป็น "คนเถื่อน" ต่อไปหรือ ?

กรณีเด็กชายวิษณุ บุญชาและครอบครัว : คนไร้รัฐแห่งสมุทรปราการ
น้องวิษณุเป็นหลานของป้าสันที ซึ่งเป็นมอญไร้รัฐแห่งจังหวัดทะวาย ประเทศพม่า ป้าสันทีไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐพม่า แม้เกิดในประเทศพม่า เมื่อพม่าไม่สงบ ด้วยเหตุที่มีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อย ป้าสันทีก็ทำแบบคนมอญในทะวายทำ ก็คือ เดินมาประเทศไทย มาถึงประเทศไทยตั้งแต่ก่อน พ.ศ.๒๕๑๒ ถ้าป้าจะอยู่ตามแนวชายแดน ป้าก็คงได้ถือบัตรสีชมพูของกรมการปกครอง และในวันนี้ ก็คงได้ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อันหมายความว่า เป็นคนต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย แต่เมื่อป้าสันทีไม่ทำเหมือนคนมอญคนอื่น ป้าเลือกที่จะพาครอบครัวเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ที่สมุทรปราการ ครอบครัวของป้าจึงยังไร้เอกสารที่ออกโดยรัฐ วิษณุซึ่งเป็นหลานชายน้อย จึงได้รับผลพวงจากป้าที่มีอยู่ นั่นก็คือ ความเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองโดยรัฐ ในวันนี้ รัฐบาลไทยได้สำรวจปัญหาของเด็กในโรงเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ฟังว่า น้องวิษณุได้รับการสำรวจแล้ว เราจะใช้กรณีวิษณุเป็น "ตัวนำเรื่อง" ที่จะทำให้สังคมไทยเข้าใจปัญหาของบุญมีผู้เป็นมารดา และสันทีผู้เป็นยาย

รวมงานเขียนเรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาติเพราะรากเหง้าในประเทศไทย
แนวคิดเรื่องเด็กไร้รากเหง้าเป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยรู้จักกันในประเทศไทย โดยเฉพาะในการศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทย ทั้งที่ปัญหานี้นำไปสู่การเกิดขึ้นของเด็กไร้รัฐจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งปัญหาความไร้รัฐนั้นมีความร้ายแรงมากกว่าปัญหาความไร้สัญชาติ  คนไร้รัฐนั้นย่อมหมายความถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้รับการยอมรับโดยรัฐใดเลยว่า มีสัญชาติของตน และนอกจากนั้น ก็ไม่มีหากกฎหมายของรัฐใดรัฐหนึ่งบนโลกนี้ยอมรับให้ “สิทธิอาศัย” อีกด้วย บุคคลจึงไม่อาจตั้งบ้านเรือนโดยชอบด้วยกฎหมายในรัฐใดเลยของโลก ไม่มีรัฐใดยอมรับเป็นเจ้าของภูมิลำเนาของบุคคล บุคคลนี้ก็จะไม่มีทั้งสัญชาติและภูมิลำเนา กล่าวก็คือ บุคคลนี้ก็จะตกเป็นคนไร้รัฐ เป็นคนต่างด้าวในทุกประเทศของโลก และเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายในทุกประเทศของโลก โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐที่มีสิทธิให้สัญชาติของตนแก่บุคคล ก็คือ รัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับบุคคล จุดเกาะเกี่ยวระหว่างรัฐและเอกชนอาจจะเกิดขึ้นโดยหลักดินแดนหรือหลักบุคคลก็ได้ จุดเกาะเกี่ยวนี้อาจจะเป็นไปในขณะที่เกิดหรือภายหลังการเกิดก็ได้

รวมงานเขียนเรื่องเด็กชายหม่อง ทองดี : เด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ จากบุพการีเชื้อสายไทยใหญ่ซึ่งเกิดในรัฐฉาน ประเทศพม่า
เมื่อฟังข้อเท็จจริงว่า เด็กชายหม่อง ทองดี ไม่มีสัญชาติไทย สิทธิในการเข้าเมืองและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ย่อมเป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และเมื่อฟังได้ว่า เด็กชายหม่อง ทองดี เป็นคนไร้สัญชาติในทะเบียนราษฎรไทยที่มีสิทธิอาศัยตามมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งรักษาการตามกฎหมายนี้ ย่อมมีอำนาจหน้าที่จะอนุญาตให้สิทธิเดินทางเข้าและออกประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

รวมงานเขียนเรื่องคนสองหรือหลายสัญชาติเพื่อขอเชิญท่านทั้งหลายมาเสวนากันค่ะ
แค่เป็นคนสองสัญชาติไม่น่าจะเป็นเหตุแห่งการถอนสัญชาติไทย ในยุคที่การข้ามชาติเป็นเรื่องทำได้ง่ายและไม่นานนัก การไปมีความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศ อาทิ การมีบุพการีฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าวหรือคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวหรือการไปตั้งรกรากในต่างประเทศ จึงไม่อาจหมายความโดยอัตโนมัติว่า บุคคลจะสิ้นความผูกพันกับประเทศไทยเสมอไป หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นประสงค์ร้ายต่อสังคมไทยโดยทันที   ในขณะเดียวกัน ความเป็นภัยต่อรัฐไทยอาจเกิดขึ้นได้แม้บุคคลนั้นมีสัญชาติไทยแต่เพียงสัญชาติเดียว เพราะไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐต่างประเทศเลย กล่าวคือ มีบุพการีเป็นคนไทยหรือคู่สมรสก็เป็นคนไทยหรือบ้านเรือนตั้งรกรากในประเทศไทย โดยสรุป การมีหลายสัญชาติและความเป็นภัยต่อรัฐเป็นคนละเรื่องกัน ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน  การเอาเหตุที่มีหลายสัญชาติมาเป็นเหตุให้ถูกถอนสัญชาติไทยจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีเหตุผล 

รวมงานเขียนเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น
หลายวันก่อน ครูหยุยโทรมาบอกว่า ให้รับทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ และต่อมา เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ฯ ก็โทรมาประสานงานการตั้งคณะทำงานที่มีชื่อว่า “คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านคนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธ์ คนไทยพลัดถิ่น” ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติจึงต้องทำกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มวลมิตรใหม่ที่เข้ามาร่วมศึกษาได้เริ่มต้นนับหนึ่ง หรือเราเองที่ศึกษามานานแล้ว ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของเราให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กรณีนายบ๊อบบี้ สุทธิบุตร : กรณีศึกษาคนไร้รัฐเพราะตกหล่นจากทะเบียนราษฎรของรัฐทุกรัฐบนโลกทั้งที่มีสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากมารดา
ด้วยวิธีคิดแบบผู้ใหญ่  ในปี ๒๕๔๐ เริ่มศึกษาวิธีที่แก้ไขสถานะภาพของตัวเองอยู่หลายอย่าง  เช่น ไปติดต่อที่อำเภอ ภาษีเจริญ ที่เขตอาศัยอยู่  ไปที่กระทรวง  ไปสถานทูตอเมริกา  ไปกองทะเบียนราษฎร์ ไปปรึกษาสภาทนายความ  แต่ผมไปเองโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนให้ความช่วยเหลือ  ทางบ้านที่ดำเนินสะดวก  พยายามติดต่อเขต เพื่อแอบลักไก่  หรืออัดเข้าสำเนาทะเบียนบ้าน  แต่ไม่สำเร็จ เพราะไม่สำเร็จเพราะมีชื่อเป็นฝรั่ง  ทำยาก  ถ้ามีชื่อเป็นคนไทย  ก็คงได้ไปแล้ว เคยมีคนพยายามติดต่อ ยื่นข้อเสนอโดยใช้วิธีสวมรอย  บุคคลอื่น  เป็น บุคคลสาบสูญ  หรือคนที่ตายแล้วไม่ได้แจ้งมรณะเป็นจำนวนหลักหมื่นบาท  แต่ก็ไม่กล้า  กลัวโดนหลอก  และผลที่ตามมาจนแล้วจนรอด  ก็ไม่สำเร็จ  


ศึกษาเพื่อสังคม

• ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓... โครงการเสวนา เรื่องจริยธรรมและภารกิจของนักกฎหมายระหว่างประเทศในสังคมไทยปัจจุบัน”จัดโดย ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ๒๕๕๒/๙/๒๐.....โครงการเวทีสาธารณะเพื่อถอดบทเรียน “กรณีน้องหม่อง ทองดี : สถานะของเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนไทย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
• ๒๕๕๒/๙/๑๔......การประชุมวิชาการ Monday Meeting ครั้งที่ 7 “ตัวอย่างการลงทุนของเอกชนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน : หัวข้อสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลต่างด้าวที่มีทุนไทยเข้มข้น ศึกษากรณี บริษัท ซี.พี. (ลาว) จำกัด” (Lunch Talk) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
• ๒๕๔๙/๔/๑๑....โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจสถานการณ์และศึกษาความเป็นไปได้ในการขจัดปัญหาสถานะและสิทธิตามกฎหมายของประชาชนผู้ประสบภัยสึนามิ โดย นางสาวสรินยา กิจประยูร และนายชุติ งามอุรุเลิศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง PLAN และ FACE
• ๒๕๕๒/๘/๑๐.....การประชุมวิชาการ Monday Meeting ครั้งที่ 3 หัวข้อ
• ๒๕๕๑....โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหลักประกันสุขภาพของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติในประเทศไทย
• ๒๕๔๘/๘/๑๘..........สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลสำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์


กรณีศึกษา

• กรณีอาจารย์อายุ นามเทพ : จากคนหนีภัยความตายจากพม่า มาสู่ความเป็นครูดนตรีไทยแต่ไร้สัญชาติมาสามสิบกว่าปี
• กรณีน้องศรีออน ปู่สม : เด็กไร้สัญชาติแห่งอำเภอแม่อายซึ่งป่วยเจี่ยนตาย..กรณีศึกษาสิทธิในสุขภาพดีของมนุษย์ในสังคมไทย
• กรณีศึกษาโชบี : โรฮินญาไร้รัฐที่เกิดในประเทศไทย (ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคที่ ๒ )
• นางสาวดวงตะวัน : คนสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยจากบิดาต่างด้าวและมารดาสัญชาติไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔
• ครอบครัวแซ่ตั้ง แห่งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก : คนไร้รัฐที่มีเชื้อสายจีน แต่เกิดในประเทศพม่า (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
• นางสาวเจน : คนสองสัญชาติในสังคมไทย (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
• บริษัท Sandy จำกัด : นิติบุคคลตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศที่มีองค์ประกอบไทย (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
• กรณีบริษัท ซีพีลาว จำกัด : บริษัทตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศที่มีองค์ประกอบไทยเข้มข้น (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
• กรณีบริษัท ซีเม้นท์ลาว : บริษัทตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศที่มีองค์ประกอบต่างด้าวเข้มข้น (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
• กรณีนางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ : คนสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยผลของมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)

ห้องเรียนกฏหมาย What news ?

Custom Search

• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคปกติ, ปีการศึกษา ๒๕๕๖, ภาคที่ ๑, ศูนย์รังสิต, ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคปกติ, ปีการศึกษา ๒๕๕๖, ภาคที่ ๑, ศูนย์ลำปาง, ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๕, ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ และวันที่ ๓๑ มกราคม และวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕, ภาคที่ ๒, ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคที่ ๒, ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕, วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕, และ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ภาคการศึกษาที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๕, เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคบัณฑิต, ปีการศึกษา ๒๕๕๕, ภาคที่ ๒, วิทยาเขตท่าพระจันทร์, ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคปกติ, ปีการศึกษา ๒๕๕๕, ภาคที่ ๒, ศูนย์ลำปาง, ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพิษณุโลก, ภาคที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๕, ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕, ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนเรื่องชนกลุ่มน้อยและคนเข้าเมืองไร้รัฐในประเทศไทย : มุมมองทางนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพ, ), Public Management Executive Development Program, DRRDI AND AIT, July 25, 2012
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคปกติ, ปีการศึกษา ๒๕๕๕, ภาคที่ ๑, ศูนย์รังสิต, ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคปกติ, ปีการศึกษา ๒๕๕๕, ภาคที่ ๑, ศูนย์ลำปาง, ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนกฎหมายสิทธิมนุษยชน, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๔, ภาคฤดูร้อน, ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนกฎหมายสิทธิมนุษยชน, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง, ปีการศึกษา ๒๕๕๔, ภาคฤดูร้อน, ตั้งแต่วันที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖, ๒๗, ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๔, ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ และวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๔, ภาคที่ ๒, ตั้งแต่วันที่ ๑๐/๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๐/๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔, ภาคที่ ๒, ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมและประชากรอาเซียน, โครงการอบรมประกาศนียบัตรธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนข้ามชาติ, โครงการอบรมประกาศนียบัตรธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนข้ามชาติและแรงงานต่างด้าว, โครงการอบรมประกาศนียบัตรธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๔, เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพิษณุโลก, ภาคที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๔, ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
• สอนคนไร้รัฐไร้สัญชาติและปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรณีของประเทศไทย, โครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔, เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
• สอนเรื่องชนกลุ่มน้อยและคนเข้าเมืองไร้รัฐในประเทศไทย : มุมมองทางนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพ, Third Public Management Executive Development Program, DRRDI AND AIT, at The Miracle Grand Convention Hotel, August 25, 2011
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔, ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนวิชา น. ๒๖๐ ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย : การค้นคว้า การเขียน และการนำเสนอ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔, ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, สมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔, เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๖.๐๐ น.
• ห้องเรียนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ, ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาคค่ำ การศึกษา ๒๕๕๔ ภาคที่ ๑ ช่วงที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒/๕/๒๕๕๔
• สอนกฎหมายสิทธิมนุษยชน, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ภาคฤดูร้อน, ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคการศึกษาที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ตั้งแต่วันที่ ๑๖,๑๗,๒๓ และ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาคปกติ การศึกษา ๒๕๕๓ ภาคที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาคปกติ การศึกษา ๒๕๕๓ ภาคที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาคค่ำ การศึกษา ๒๕๕๓ ภาคที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒/๑๑๑๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑/๑/๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ภาคการศึกษาที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ภาคที่ ๒, ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภาคการศึกษาที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพิษณุโลก, ภาคที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ภาคที่ ๒, ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง ภาคการศึกษาที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนข้ามชาติและแรงงานต่างด้าว, โครงการอบรมประกาศนียบัตรธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนเรื่องความขัดแย้งจากการจัดการประชากรในสังคมพหุวัฒนธรรม, ภายใต้หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข, จัดการโดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนเรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาติ : สิทธิมนุษยชนและสวัสดิการสังคม, ภายใต้ “นักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ ๒” สำหรับข้าราชการระดับกลาง, เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย, ภายใต้หลักสูตร “นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 1” สำหรับข้าราชการทั่วไประดับชำนาญการและประเภทวิชาการ , เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาที่ ๑, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนสิทธิมนุษยชนและการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุ่นที่ ๑๐ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เรื่องการพัฒนากฎหมาย และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
• สอนเรื่องชนกลุ่มน้อยและคนเข้าเมืองไร้รัฐในประเทศไทย : มุมมองทางนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (Stateless immigrants and minorities in Thailand : A Perspective on Policies and Effective Measures), Second Public Management Executive Development Program, D
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ปีการศึกษา ๒๕๕๓, ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ภาคที่ ๑ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
• สอนกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, สมัยที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓, เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๖.๐๐ น.
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ, ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, จัดการอบรมโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยและคนต่างด้าว, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ, ณ โรงแรมอมารี พัทยา,เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, ภาคฤดูร้อน, ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายสิทธิมนุษยชน@ลำปาง, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, ภาคฤดูร้อน, ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายสิทธิมนุษยชน@ท่าพระจันทร์, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, ภาคฤดูร้อน, ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.) รุ่นที่ 1” สำหรับข้าราชการระดับกลางจัดการโดยสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, ภาคที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓, วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ และวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพายัพ, ภาคที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, ตั้งแต่วันที่ ๙, ๒๓ และ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ และวันที่ ๖, ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ภาคการศึกษาที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพิษณุโลก, ภาคที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
• สอน Conflict of laws : หลักการ ทฤษฎี แนวคิด, หลักสูตรโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ ๕, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ภาคการศึกษาที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ภาคการศึกษาที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๒, ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง ภาคการศึกษาที่ ๒, ปีการศึกษา ๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ภาคการศึกษาที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
• ห้องเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคที่ ๑
• สอนกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิชนเผ่าในประเทศไทย, การประยุกต์องค์ความรู้ของแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาใช้ในงานสวัสดิการสังคม, หัวข้อใน บส.๗๐๑ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานสวัสดิการสังคม, หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
• เสวนาระหว่างนักวิชาการด้านกฎหมายและนักวิชาการด้านประชากรที่สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนสิทธิมนุษยชนและการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุ่นที่ ๙, จัดฝึกอบรมโดยสถาบันพระปกเกล้า, เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, สมัยที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒, เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ, ในโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, จัดการอบรมโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายสิทธิมนุษยชน หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) , คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๒, เมื่อวันที่ ๑๕ จนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
• ห้องเรียนกฎหมายขัดกันสำหรับคนทำงาน กทช. เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๑, เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑, วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ และวันที่ ๗ มีนาคม พ
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ ๒, ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ภาคการศึกษาที่ ๒, เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๒, เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๒, ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง ภาคการศึกษาที่ ๒, เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑
• สอนสิทธิมนุษยชนกับการค้าระหว่างประเทศ, โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกม.ภาครัฐระดับกลาง, จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เมื่อวันศุกร์ ๑๙ และเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒
• สอนกฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับนักกฎหมายของ TOT ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของนักกฎหมาย TOT เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐, ๑๐ และ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
• สอนกฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสำหรับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๑, ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
• สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ (ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑)
• สอนกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, สมัยที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑, เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐
• สอนกฎหมายสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑
• สอนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑


กระดานข่าว
 
กระดานข่าว อาจารย์แหวว ย้ายไปที่ >> http://gotoknow.org/ask/archanwell
 

ออกแบบ โดย Bannok.com

 

Original text