Pictoday
pictoday
ตัวอย่างรูป
ข้อความ

W=301 px , H=164 px , S =16 kb
รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา

รุ่งรัตน์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ก็คือ อาจารย์รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา แห่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นลูกศิษย์ที่เรียนกับอาจารย์แหววมานาน และยังมาทำงานเป็นเลขานุการและผู้ช่วยทางวิชาการของอาจารย์แหวว ในคนหลายคนที่แวดล้อมตัวอาจารย์แหวว อาจารย์รัตน์เป็นคนที่รู้ใจอาจารย์แหววมาก ยังไม่ทันที่จะบอกความต้องการออกไป สิ่งที่อยากได้ ก็มาวางอยู่ตรงหน้าเสียแล้ว วันนี้ ไปอ่านในบันทึกของอาจารย์รัตน์ที่เล่าถึงบรรยากาศในวันปฐมนิเทศ และถ่ายภาพกับลูกศิษย์ในที่ปรึกษา ภาพที่เอาลงนี้ล่ะค่ะ ดูหน้าตาของอาจารย์รัตน์ซิคะ ดูอาจารย์รัตน์อิ่มสุขจนเห็นได้ชัด พอเห็นแล้ว อาจารย์แหววก็รู้สึกมีความสุขอย่างยิ่ง สบายใจว่า ลูกศิษย์คนดีอยู่ในวิชาชีพที่เป็นสุขสำหรับนางฟ้าองค์น้อยของอาจารย์แหววแล้วล่ะ เป็นโชคดีของนักศึกษาอุบลฯ นะคะ และคนรากหญ้าในแผ่นดินอิสานก็น่าจะเป็นสุขดีนะคะ


write...by..อ.แหวว

W=313 px , H=235 px , S =53 kb
เยี่ยมคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการประชากร

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการประชากรต่างด้าวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของ นักศึกษาภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงที่ทำขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๓ กันยายน - จันทร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วัตถุประสงค์ ก็คือ ๑-เพี่อศึกษาและเปรียบเทียบระบบกฎหมาย กระบวนการวิธีทางปฏิบัติในการจัดการ ประชากรที่มีลักษณะระหว่างประเทศในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย ๒- เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และกระชับที่ดีในระดับหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และ ภาคประชาชน ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย ๓ - นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในหลักกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น ตลอดจนเห็นสภาพสถานการณ์สังคมในมุมมองระหว่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและนำหลักกฎหมายมาปรับใช้ในสถานการณ์ที่แท้จริงของสังคมได้ต่อไป และ ๔-นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ - สารนิพนธ์ต่อไป


write...by..อ.แหวว

W=314 px , H=235 px , S =55 kb
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ประชาสังคมไปเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรอธิบดีกรมการปกครอง

ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีเกียรติยศที่กรมการปกครองได้ผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลให้แก่คนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทยจนเสร็จสิ้น ครูแดงจึงชวน อ.แหวว และหลายฝ่ายไปเยี่ยมกรมการปกครองเพื่อแสดงความขอบคุณที่ส่วนราชการนี้ได้ทำกฎหมายที่เอื้อสิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง สิ่งที่ลูกศิษย์ อ.แหววต้องตระหนัก ก็คือ คนที่มีลมหายใจขนแผ่นดินไทยจำนวนมากตกเป็นคนไร้สัญชาติโดยผลของ ปว.๓๓๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ และผลร้าของกฎหมายนี้ก็สร้างความไร้สัญชาติให้แก่คนจำนวนมากมายจนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ แต่น้ำตาของคนเหล่านี้น่าจะเหือดแห้งได้ ก็เพราะการมาถึงของ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ และ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ แต่ความกังวล ก็ยังมีในปัญหาที่คนไร้สัญชาติเจ้าของปัญหาอาจไม่รู้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจก็ไม่รู้กฎหมายเช่นกัน หรืออาจมีบางคนที่อาจอาศัยช่องทางนี้ประพฤติทุจริต ความร่วมือระหว่างประชาสังคมและกรมการปกครองจึงจำเป็น


write...by..อ.แหวว

W=300 px , H=225 px , S =50 kb
นักศึกษาในห้องเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชน ๒๕๕๑ : มนุษย์ตัวน้อยที่อาสาเรียนรู้การใช้กฎหมายคุ้มครองมนุษย์

รูปนี้ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันจัดเสวนาเรื่องกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน งานเสวนานี้จัดโดยนักศึกษาอย่างเต็มร้อย คณาจารย์ทำหน้าที่ที่ปรึกษาเท่านั้น แม้ อ.ไหมจะแอบช่วยบ้าง ก็น่าจะเล็กๆ น้อยๆ เพราะ อ.แหววจะค่อยขัดขวาง ในภาพนี้ ยังมีวิทยากรที่มาร่วมงาน ที่สำคัญ ก็คือ ท่านจิราพร บุนนาค คุณอังคณา นีลไพจิตร อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ อ.ลักคณา พบร่มเย็น พ.ต.ต.สุภาพรรณ ขวัญทอง ถ้าสนใจรู้เรื่องราวของนักศึกษาในห้องเรียนนี้ โปรดไปตามอ่านเรื่องราวของพวกเขาและงานเขียนของพวกเขาได้นะคะ http://learners.in.th/planet/tu-hr-classroom2551 พวกเขาทั้งน่ารักและอุดมปัญญา


write...by..อ.แหวว

W=300 px , H=225 px , S =46 kb
บ้านสันทรายกองงาม เชียงแสน เชียงราย : หมู่บ้านแห่งคนเชื้อสายไทยลื้อที่ยังตกอยู่ความไร้สัญชาติ

อ.แหววได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรมให้ทำหน้าที่ country reporter สำหรับรายงานที่ประเทศไทยจะเสนอต่อสหประชาชาติในเรื่องการปฏิบัติตาม ICCPR ของประเทศไทย คงมีคนอยากถามว่า ICCPR คืออะไร ? คำตอบ ก็คือ International Covenant on Civil and Political Rights 1966 ซึ่งประเทศไทยเพิ่งภาคยานุวัติเมื่อไม่นานมานี้ ก็เป็นสนธิสัญญาฉบับหนึ่งที่ผูกพันประเทศไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน และที่สำคัญในเรื่องนี้ ประเทศไทยก็ยอมรับที่จะพยายามทำให้มนุษย์ทุกคนที่ปรากฏตัวบนแผ่นดินไทยต้องมีสิทธิในการรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมาย มนุษย์จึงไร้รัฐมิได้บนแผ่นดินไทย (ข้อ ๖) และ ICCPR ก็ทำให้ประเทศไทยต้องรับที่จะเยียวยาแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ (ข้อ ๒๔) นอกจาก อ.แหวว ยังมีท่านจิราพร บุนนาค คุณอังคณา นีลไพจิตร และ อ.ศรีประภา เพชรมีศรี ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Country Reporter ก็เพราะอย่างนี้ไง อ.แหววจึงต้องไปเดินคุยกับคนไร้สัญชาติที่บ้านสันทรายกองงาม


write...by..อ.แหวว

W=314 px , H=235 px , S =43 kb
มอแกน เกาะช้าง ระนอง : คน แห่งทะเลอันดามัน ส่วนใหญ่ยังไร้รัฐ

เป็นภาพที่ถือเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เรากำลังตั้งวงเสวนาเรื่องสถานการณ์ด้านสิทธิตาม ICCPR ของมอแกน ซึ่งอาศัยที่เกาะช้าง พวกเขาโดยส่วนใหญ่ยังไร้รัฐ แต่กระบวนการแก้ไขปัญหาเริ่มต้นแล้วค่ะ มีการสำรวจเพื่อบันทึกเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการถ่ายบัตรประจำตัวตามกฎหมายทะเบียนราษฎร ปัญหาของพวกเขายังมีอยู่หลายเรื่อง ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานดูจะรุนแรงกว่า โดยเฉพาะ สิทธิในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ เพราะทะเลอันดามันไม่เหมือนเดิม การประมงในรูปแบบเดิมไม่อาจเพียงพอสำหรับมอแกนที่จะประกอบการเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวต่อไป เราพบเจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชนในบทบาทของพี่เลี้ยงของพวกเขา เพื่อเรียนรู้ที่ปรับทัศนคติและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับทะเลอันดามันในสมัยปัจจุบัน แต่เราเห็นบทบาทของภาคราชการอย่างลางเลือนมากในที่นี้


write...by..อ.แหวว

W=301 px , H=206 px , S =32 kb
คณะทำงานเพื่อสำรวจสถานการณ์ด้านสิทธิตาม ICCPR ของคนชายขอบในภาคใต้

ในโอกาสที่ อ.แหวว ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะผู้เขียนรายงานประเทศของประเทศไทยเกี่ยวกับ ICCPR เสนอสหประชาชาติ อ.แหววก็ได้ขอแรงเหล่า NGO และ PO มาทำหน้าที่ผู้ไต่สวนสาธารณะ (Public Inquiry) กล่าวคือ มาทำหน้าที่ อัยการภาคประชาชน เป็น People Investigator ในรอบแรก ได้ขอคุณโจ้ ณัฐพล สิงห์เถื่อนจากมูลนิธิกระจกเงา นำคนจากกระจกเงามาทดลองเป็นอัยการประชาชนดังว่า เราจึงได้เห็นคุณดอน หนุ่มอิสานที่ลงไปทำงานกับมอแกนในภาคใต้มาทำงานนี้ ส่วนจาก PO เราขอเครือข่ายไทยพลัดถิ่นฯ มาช่วย คุณเชษฐ หรือคุณอนันตชัย ก็ทำหน้าที่ได้อย่างสุดฝีมือ เราใช้เวลา ๗ วัน ฟังปากคำจากพี่น้องมอแกนและไทยพลัดถิ่น รายงานประเทศครั้งนี้จึงเป็นการนับหนึ่งจากปากคำของภาคประชาชน และจะให้ภาคราชการมานับสองต่อไป


write...by..อ.แหวว

W=300 px , H=225 px , S =28 kb
พระองค์ภา : เจ้าหญิงนักกฎหมายแห่งประเทศไทย

ภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นภาพที่ครูแดง เตือนใจ ดีเทศน์ และ อ.แหววทูลถวายหนังสือเกี่ยวกับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทย เรื่องราวในหนังสือก็เป็นผลการวิจัยที่ทำกันมาระหว่าง อ.แหววกับเครือข่ายที่ทำงานด้านนี้ล่ะค่ะ พระองค์ภาทรงถาม อ.แหววว่า ยังสอนเรื่องของหล่อนะอยู่ไหม ? อ.แหววน้ำตาไหลเลยค่ะ ท่านทั้งหลายทราบไหมคะว่า หล่อนะคือใคร  ?


write...by..อ.แหวว

W=300 px , H=200 px , S =37 kb
รสพร..สุภาพรรณ...อารยา...สุวิมล....ขอให้มีความสุขในชีวิตมากๆ ค่ะ

อ.แหววมีความสุขเป็นที่สุดเมื่อถึงวันนับปริญญา ทุกปี จะมีลูกศิษย์รับปริญญา ก็มาถ่ายรูปด้วยบ้าง ไม่ได้ถ่ายบ้าง แต่ที่แน่ๆ พวกนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ด้วยจะไม่ยอมทีเดียว ต้องตามล่ากันมาถ่ายรูป ก็พออธิบายได้ การทำวิทยานิพนธ์ด้วยกันนั้น มันเปิดพื้นที่ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันทีเดียว ทั้งปลอบทั้งขู่กัน มิให้ท้อถอยกับการเอาความรู้ใส่เข้าไปให้หัวสมอง และสำหรับ อ.แหวว การสร้างองค์ความรู้นั้น นักศึกษาของ อ.แหวว จะต้องสัมผัสสังคมโดยตรงเลยล่ะ จะมาเขียนงานกฎหมาย โดยไม่รู้จักประชาชนในสังคมนั้น ยอมไม่ได้ค่ะ สำหรับปีนี้นะคะ มีวิทยานิพนธ์ ๔ เล่มค่ะที่จะส่งองค์ความรู้สู่สังคมจาก ๔ สาวที่ทั้งสวย เก่ง และมีความดีในหัวใจ 


write...by..อ.แหวว

W=297 px , H=206 px , S =71 kb
ครูแดง เตือนใจ ดีเทศน์

< ครูแดง> อดีตหญิงสาวจากราชสกุลเก่าแก่ < กุญชร ณ อยุธยา > ของประเทศไทย ซึ่งเมื่อเกือบสี่สิบปีก่อนเดินทางขึ้นดอยมาเป็น “ครูดอย” อยู่กับชาวเขาบนพื้นที่สูงที่บ้านป่างสา ลืมอนาคตที่จะใช้ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตสำหรับความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัว ครูแดงพอใจที่จะอาศัยอยู่บนดอย ในบ้านน้อยที่ชาวบ้านสร้างให้ กินอยู่อย่างตามมีตามเกิดกับชาวบ้านผู้ยากไร้ ฝันของครูแดง ก็คือ ความเจริญของพื้นที่สูงที่พี่น้องชาวเขาอาศัยอยู่ มิใช่ความเจริญของตัวเองหรือวงศ์ตระกูล ครูแดงเลือกที่จะให้ทั้งชีวิตแก่งานเพื่อชาวเขา ตั้งแต่ยังไม่จบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แรงบันดาลใจของครูแดงในการขึ้นดอยทั้งชีวิตมาจากการไปค่ายในโครงการหลวงเพื่อพัฒนาชาวเขาที่ดูแลโดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มาจนวันนี้ที่ครูแดงมีอายุเกือบ ๖๐ ปีแล้ว ฝันที่ครูแดงมีทั้งในยามตื่นและยามหลับจึงไม่พ้นเรื่องของพี่น้องชาวเขา อาจกล่าวว่า ฝันทุกฝันในชีวิตครูแดง ก็คือ ฝันที่จะก่อให้เกิดสุขภาวะแก่คนรากหญ้าตามแนวชายแดน


write...by..อ.แหวว
จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ $COUNTER
Design by ฅนบ้านนอก
www.bannok.com