Home

Custom Search

โครงการอบรมกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : From Knowledge To Know-how

---------------------------------------------------------------

ในยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างมากในการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบันทั้งในทางส่วนตัวและในทางการงาน  ผลของปรากฏการณ์ดังกล่าวก็คือ  มนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำธุรกรรมระหว่างกัน  ธุรกรรมที่เกิดขึ้นทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ทำให้นิติสัมพันธ์เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าทางกระดาษ  แต่อย่างไรก็ตามในหลายสถานการณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้นำมาซึ่งปัญหากฎหมายในหลายลักษณะ  แม้ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังได้นำเอาปัญหากฎหมายจำนวนมากมาสู่มนุษย์อีกด้วย

 

ด้วยเหตุนี้  นานารัฐจึงได้บัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรขึ้นมาใช้เป็นพิเศษจำนวนหนึ่งสำหรับกรณีซึ่งไม่อาจนำเอากฎหมายซึ่งตนมีอยู่แล้วมาใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพได้  อีกทั้งยังได้รับยอมรับอนุสัญญาระหว่างประเทศจำนวนหนึ่งเพื่อทำให้กฎหมายที่ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละรัฐมีความเป็นเอกรูปและมีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงของสังคมมนุษย์ในทางเทคโนโลยี

 

ในส่วนของประเทศไทย  นับแต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  ..  2539  ซึ่งกำหนดมาตรการเพื่อปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนับแต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  15  ธันวาคม  ..  2541  ซึ่งเห็นชอบให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติดำเนินโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น  ก็ได้มีการเตรียมการยกร่างกฎหมายสำหรับกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 6  เรื่อง  กล่าวคือ (1) การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (4) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (5) การกำหนดความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ (6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ  ซึ่งกฎหมายทั้งหมดย่อมมีผลกระทบต่อการปรับตัวของสังคมในหลายลักษณะ

 

จนถึงปัจจุบัน การยกร่างกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศได้บรรลุถึงการบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายพิเศษสำหรับ () การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ () การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้บัญญัติรวมไว้ใน พ...ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ..๒๕๔๔ ซึ่งมุ่งใช้บังคับกับทั้งการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ทั้งมวล รวมตลอดถึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานของรัฐ อันได้แก่ คำขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คำสั่งทางปกครอง การชำระเงิน การประกาศ หรือการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐถ้าได้กระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ฝ่ายบริหารจะกำหนดขึ้นต่อไปในรูปของพระราชกฤษฎีกา

 

จะเห็นว่า กฎหมายลายลักษณ์อักษรพิเศษสำหรับกรณีต่างๆ อันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วบางส่วน อันนำไปสู่ความจำเป็นที่จะต้องศึกษาตัวบทกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐในการปรับใช้กฎหมายดังกล่าว ตลอดจนปัญหากฎหมายที่ตกอยู่หรืออาจตกอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าว

 

เนื่องจากกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวมามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษากฎหมายธุรกิจเชิงปฏิบัติ จึงได้เห็นควรจัดการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลโดยทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความรู้กฎหมายเพียงพอที่จะจัดการปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

--------------

วัตถุประสงค์

--------------

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------

ระยะเวลาของหลักสูตรและการอบรม

------------------------------------------------

อบรมระหว่างวันที่  12  กุมภาพันธ์ – 1  เมษายน  ..  2548 อบรมสัปดาห์ละ  3  วัน  เป็นเวลา  7  สัปดาห์  รวม  84  ชั่วโมง อบรมทุกวันพฤหัสบดี – วันศุกร์  เวลา  17.30 – 20.30 .  และวันเสาร์  เวลา  09.00 – 16.00 .    ห้องจิตติ  ติงศภัทิย์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

-----------------------------------------------------------

ตารางการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตร

-----------------------------------------------------------------

·       ระหว่างวันที่   12  กุมภาพันธ์ – 1  เมษายน พ.ศ.2548  

·   อบรมสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 7 สัปดาห์ รวม 84 ชั่วโมง  ในวันพฤหัสบดี วันศุกร์  เวลา 17.30 – 20.30 .  และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 .

·          ห้องจิตติ  ติงศภัทิย์   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

-----------------------

รูปแบบการเรียน

----------------------

การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะใช้วิธี

-academic lecture and Case demonstration

-academic talk

-----------------------

วุฒิบัตรที่ได้รับ

----------------------

และผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองว่า   ผ่านการอบรมกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : From knownledge To know-how

-----------------------------------------------------------------

หัวข้อการศึกษาในระดับชั้นต้น :  basic knownledge

-----------------------------------------------------------------

1.-ลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

1.1    ลักษณะของการประกอบการในประเทศไทย

1.2    ปัญหาของการประกอบการ

1.3    ผู้ประกอบการในประเทศไทย

2.          ภาพรวมของกฎหมายและนโยบายด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2.1    กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศ

2.2    กฎหมายและนโยบายของประเทศไทย

3.             การกำกับดูแลของรัฐในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3.1  แนวคิดและบทบาทของรัฐไทยในตลาดการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ : วิเคราะห์พฤติกรรมในการควบคุมของรัฐ หรือการส่งเสริมของรัฐ หรือการประกอบการของรัฐ

3.2    คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5.-การรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

6.-ภาระภาษีในการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

7.-ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

8.-การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

9.-สัญญาในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์-แนวคิดทั่วไป –การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ -การส่งมอบสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

10.-การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

11.-เทคนิคในการตรวจสัญญาในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

12.-ทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ –Software -Computer Font -Computer Game -Domain names

14.-อำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : การควบคุมและการส่งเสริม

15.-หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อสังคมไทย

16.-กระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

17.-ปัญหาเขตศาลและเขตอำนาจศาลและการพิสูจน์พยานหลักฐาน

18.-ปัญหาการขัดกันแห่งกฎหมาย -ปัญหาการขัดกันแห่งอำนาจศาล

19.-การลงโทษผู้กระทำความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์

20.-ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมายในการประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

----------------------------------------------------------------

หัวข้อการศึกษาในระดับก้าวหน้า : from knownledge to know-how

------------------------------------------------------------------

1-แนวคิดและมาตรการในการแปลงกฎหมายและนโยบายของรัฐไทยว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่การปฏิบัติในประเทศไทย

2.-กรณีศึกษา : การประกอบการ e-learning ในประเทศไทย

3.-กรณีศึกษา : การประกอบการ community websites  ในประเทศไทย

4.-กรณีศึกษา : การประกอบการเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในประเทศไทย

5.-กรณีศึกษา : การจัดซื้อของภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (public e-procurement)

6.-กรณีศึกษา : การคุ้มครองผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์

7.-กรณีศึกษา : ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจเมื่อเกิดการเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

8.-ความปลอดภัยของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะทางกฎหมายและนโยบาย

----------------------------------------------------------------------

ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร

----------------------------------------------------------------------

ค่าสมัครอบรม 

-------------------------------

·       โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ  12,000 บาท (รวมค่าเอกสารและอาหาร)

·       ชำระเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีพร้อมส่งหลักฐาน

·   การโอนเงินมาที่โครงการบริการสังคม >> บัญชี ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาย่อยท่าพระจันทร์ >> ชื่อบัญชี     โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 155-2-02989-2

·   ส่งหลักฐานการโอนเงิน  พร้อมใบสมัครมาที่โครงการบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  โทรสาร 0-2222-0160, 0-2623-5123

----------------------------

ติดต่อโครงการฯ

-------------------------

·       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

·       โทร. 0-2613-2127, 0-2613-2132

·       หรือ  http://www.law.tu.ac.th

-----------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000812